diatomaceous-th.com=> ไดอะตอม


ไดอะตอม

ไดอะตอม1
ไดอะตอมไมท์เป็นแร่ที่เฉื่อยหรือไม่มีปฏิกิริยาทางเคมีประกอบด้วยไดอะตอมคือพืชเซลล์เดียวขนาดเล็กที่ ลอยน้ําได้ที่มีขนาด 50 – 100 ไมครอน สําหรับผนังเซลล์ของไดอะตอมประกอบด้วยซิลิกา ซึ่งได้มาจากการดึงซิลิกาที่ ละลายอยู่ในน้ําออกจากน้ํา และตกตะกอนซิลิกาดังกล่าวให้เป็นผนังเซลล์ในขณะที่ไดอะตอมยังมีชีวิตอยู่ องค์ประกอบหลักของไดอะตอมไมท์คือamorphous silica หรือซิลิกาซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน และองค์ประกอบเพียง เล็กน้อยคือcrystalline silica หรือผลึกซิลิกาซึ่งจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นเมื่อแร่ถูกดึงน้ําออกไป โครงสร้างที่ซับซ้อนและความพรุนของไดอะตอมไมท์ทําให้ไดอะตอมไมท์มีความหนาแน่นจําเพาะต่ํามาก สามารถนําไปใช้เป็นตัวกรอง สารดูดซับ ตัวเติม ตัวนําและสารขัด โดยการใช้งานหลักคือตัวกรอง สําหรับสัดส่วนการ ใช้งานไดอะตอมไมท์ในแตละประเภทในสหรัฐอเมริกาแสดงดังรูปที่ 1 ไดอะตอมไมท์แบ่งเป็น 3 เกรดหลักคือ ธรรมชาติ calcined และ flux calcined ไดอะตอมไมท์มีชื่อเรียกอีก อย่างหนึ่งว่า ดินเบา (diatomaceous earth และ kieselguhr) ซึ่งมักหมายถึงไดอะตอมไมท์เกรดที่มีความบริสุทธิ์ น้อยกว่าเนื่องจากมีดินขาว (clay) หรือแร่อื่นเจือปนอยู่ ไดอะตอมไมท์สามารถเก็บความชื้นไว้ได้ถึง 60% ดังนั้นผู้ผลิตจะต้องทําให้ไดอะตอมไมท์แห้งตั้งแต่อยู่ใน เหมืองก่อนที่จะทําการขนส่ง ไม่เช่นนั้นค่าขนส่งก็จะสูง ที่มา : อัจฉริยา อานนท์กิจพานิช อ้างอิง Jessica Roberts and Alex Feytis (2011) End User Focus: Diatomite’s clean fight, Industrial Minerals, March 2011. หมายเหตุ: *บทความนี้เป็นบทความแปลจากวารสาร Industrial Minerals ฉบับเดือน มีนาคม 2011

อ่านต่อ ->

เมื่อวันที่ : 2018-04-26 16:28:30แสดงเนื้อหาทั้งหมด ->